Polityka Prywatności 
dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych 
w ramach Strony Internetowej i Sklepu Internetowego www.ciarkodesign.com

Szanując Twoje prawo do prywatności oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, „CIARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” DESIGN Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 00-139 przy ul. Elektoralnej 12A/94, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000438609, nr REGON: 180648750, NIP: 6861678652, (dalej również jako „CIARKO DESIGN” lub „Spółka”) jako właściciel i administrator strony internetowej i Sklepu Internetowego znajdującej się pod domeną: www.ciarkodesign.com oraz jego podstron (dalej jako „Strona”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. Strony stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Strony z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Strony, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest „ CIARKO sp. z o.o.” DESIGN sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 12A/94, 00-139 Warszawa, KRS 0000438609, NIP: 6861678652, REGON: 180648750.

Możesz skontaktować się z nami, w tym w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO, pisząc na podany wyżej adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: RODO@ciarkodesign.com.

Jakie Twoje dane gromadzimy?

Podczas korzystania ze Strony oraz prowadzenia korespondencji możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie lub przesłanie:

a) formularza kontaktowego,

b) formularza zamówienia,

c) zapytania w formie e-mail,

d) formularza zapisu na Newsletter.

Dane gromadzone za pomocą formularzy to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub dostawy, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

1) składania zamówień na towary znajdujące się w naszej ofercie i dokonywania zakupów;

2) obsługi dokonanych przez Ciebie zakupów w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji i roszczeń ;

3) odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję w celu udzielenia informacji, w tym na pytanie złożone w formularzu kontaktowym;

4) obrony przed roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

5) przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) dotyczących oferowanych przez nas towarów i usług, w tym zawierających kody i bony promocyjne do wykorzystania w Sklepie Internetowym

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane na naszej stronie internetowej.

Twoja aktywność na Stronie, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Ponadto Strona korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych na Stronie, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o plikach cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych m.in. takich firm jak Google Inc. oraz Facebook Inc. w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się na Stronie do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Jak i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy, aby umożliwić Ci zakup oferowanych przez nas towarów on-line w Sklepie Internetowym, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i udzielić Ci informacji o realizacji złożonego zamówienia lub reklamacji, w celu przygotowania odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych, przesłania kodu lub bonu promocyjnego, newslettera, a w ostateczności w celu dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed Twoimi roszczeniami.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu składania i realizacji zamówień złożonych przez Ciebie przez Sklep Internetowy, obsługi złożonej reklamacji podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję lub kontakt telefoniczny, a także w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności, robimy to w oparciu nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane do celów marketingowych to podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na marketingu naszych usług i produktów CIARKO.

W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Twoje dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa pracy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? 

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. I tak:

1) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane;

2) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody;

3) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Ciebie dalszemu takiemu przetwarzaniu;

4) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

• prawo dostępu do danych;

• prawo sprostowania danych;

• prawo usunięcia danych;

• prawo ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo przenoszenia danych;

• prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);

• prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę, że:

• prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

• prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;

• możemy odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Od dnia 25 maja 2018 r. przysługuje Ci nadto prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa. Organem tym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane? 

W związku z realizacją usług dostępnych na Stronie przekazujemy Twoje dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz podmiotów realizujących dla nas szeroko pojęte działania marketingowe i serwisowe (naprawy sprzętu). W przypadku dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami możemy przekazać Twoje dane kancelariom prawnym lub windykacyjnym.

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez naszą firmę systemów Google Analitics, Google Ads, Google Search Console oraz Facebook Analytics, a także w przypadku wykorzystania bezpośrednich linków oraz przycisków (np. „Lubię to!” lub „Udostępnij”) przesyłających dane do portali społecznościowych prowadzonych przez powyższe podmioty, dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. i Facebook Inc. przystąpiły.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając ze Strony po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach.